Witaj w Fermenthood - kooperatywie pasjonatów kuchni i fermentacji - w craftowej pracowni na krakowskim Podgórzu powstają ostre sosy i chutneye, fermentowane napoje takie jak kombucha, tepache czy bezalkoholowy aperol i inne dodatki.

 • 1. Definicje

 

Jeżeli w treści Regulaminu Sklepu Internetowego Kiszonki.pl nie postanowiono inaczej, niżej wskazane wyrażenia użyte w jego treści mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu fermenthood.com, określający prawa i obowiązku Sprzedającego oraz Kupującego;
 2. Sklep – sklep internetowy Kiszonki.pl znajdujący się pod adresem internetowym: https://fermenthood.com prowadzony przez Sprzedawcę;
 3. Sprzedawca lub Usługodawca – Kiszonki.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Krakusa 11, 30-535 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000869283, posiadająca numer NIP: 6772458423, REGON: 387503095, adres poczty elektronicznej: contact@fermenthood.com
 4. Produkt(y) –– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Kupujący – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego:
1) zainteresowany produktami znajdującymi się w ofercie Sklepu,
2) składający zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu,
3) składający reklamację zamówionego uprzednio produktu.

Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego – tylko w przypadku i zakresie gdy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi do takiej osoby znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące konsumenta.

 1. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie oraz na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i zawodowej.

Formularz rejestracjiformularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie i zarejestrowanie Konta użytkownika.

Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i płatności oraz podanie danych osobowych Kupującego.

 1. Konto (użytkownika) – Usługa elektroniczna oznaczona imieniem, adresem e-mail i hasłem (ciąg znaków alfanumerycznych i diakrytycznych oraz specjalnych) podanym przez Kupującego, stanowiącym zbiór zasobów w systemie Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz dane osobowe. Złożenie Zamówienia może nastąpić za pośrednictwem założonego Konta lub bez jego zakładania. Zarejestrowanie Konta wymaga podania imienia, adresu e-mail oraz ustanowionego hasła. Zalogowanie do zarejestrowanego Konta wymaga podania adresu e-mail oraz ustanowionego do Konta hasła. 
 2. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta na podstawie przepisów tyt. XI Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego. Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedawcę oferty Kupującego.  
 3. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub innych podmiotów za pośrednictwem Sklepu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane Sprzedawcy za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające w swej istocie bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu z Sprzedawcą. Złożenie Zamówienia  Sprzedawcy przez Kupującego stanowi ofertę zakupu Produktu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 
 5. Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.
 6. Dostawca - firma świadcząca usługi transportowe towarów handlowych, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Produktów.
 7. Biuro Obsługi Klienta – wyspecjalizowana komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmująca się obsługą Zamówień składanych przez Kupujących.
 8. Newsletter – Usługa elektroniczna o charakterze dystrybucyjnym świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim Kupującym automatyczne otrzymywanie treści Newslettera zawierającego informacje o Produktach oraz promocjach i specjalnych ofertach w Sklepie oraz w Serwisie.
 9. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje wymagane przez art. 13 RODO oraz regulacje odnoszące się do wykorzystywania przez Serwis oraz Sklep Internetowy plików typu cookie, dostępny pod adresem.
 10. Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1025).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 123).
 12. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 134).
 13. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 • 2. Informacje ogólne

 

 1. Regulamin. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników ze Sklepu, a także stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówienia, dostarczania zamówionych Produktów, uiszczania ceny zamówionych Produktów, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 
 2. Konsumenci. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień Konsumentów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu jest Kiszonki.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Krakusa 11, 30-535 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000869283, posiadająca numer NIP: 6772458423, REGON: 387503095, adres poczty elektronicznej: contact@fermenthood.com (zwana w treści Usługodawcą lub Sprzedawcą). 
 4. Aktualna treść Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana w Sklepie pod adresem. Regulamin jest dostępny dla wszystkich, również przed zawarciem Umowy sprzedaży. Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia jest wysyłany Kupującemu w postaci pliku PDF jako załącznik do wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Akceptacja Regulaminu. Umowa sprzedaży jest zawierana i realizowana na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. 
 6. Polityka prywatności. Kupujący zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Polityką Prywatności regulującą zasady przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie winno zostać złożone przed złożeniem Zamówienia.
 7. Klienci Sklepu. Sklep jest przeznaczony zarówno dla Konsumenta, jak i dla Przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem odrębności przewidzianych w Regulaminie.
 8. Uprawniony przedstawiciel Przedsiębiorcy. Osoba fizyczna, działająca w imieniu Przedsiębiorcy, zawierająca Umowę sprzedaży, akceptując Regulamin, potwierdza, że jest uprawniona do występowania w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia przez wyżej wskazaną osobę dokumentu potwierdzającego powyższe uprawnienia.
 9. Obszar realizacji Zamówień. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. 

 

 • 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Rodzaje usług. Za pośrednictwem Serwisu oraz Sklepu Usługodawca świadczy Użytkownikom nieodpłatne usługi drogą elektroniczną. Funkcjonalności udostępnione Użytkownikom są następujące:
 1. założenie Konta za pośrednictwem Formularza rejestracji;
 2. prowadzenie i utrzymywanie Konta;
 3. złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia;
 4. zapis na usługę Newslettera;
 5. kontakt z Biurem Obsługi. 
 1. Konto użytkownika. Korzystanie z Konta możliwe jest po skutecznym wypełnieniu Formularza rejestracji. W Formularzu rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również ustanowić hasło dostępu. Założenie Konta jest dobrowolne. Kupujący, który chce złożyć Zamówienie, może to uczynić bez zakładania Konta, poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za korzystanie z niego w sposób sprzeczny z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem. Kupujący obowiązany jest do nieudostępniania swojego Konta innym Kupującym ani osobom trzecim niezależnie od podstawy prawnej udostępnienia Konta. Kupujący nie może korzystać z Konta innego Kupującego.
 2. Formularz zamówienia. Korzystanie przez Kupującego z Formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania pierwszego wybranego Produktu do koszyka. Złożenie Zamówienia następuje niezwłocznie po wypełnieniu Formularza zamówienia i zaznaczeniu pola oznaczonego jako potwierdzenie zamówienia.
 3. Newsletter. Korzystanie przez Użytkownika z Newslettera jest możliwe niezwłocznie po podaniu adresu poczty elektronicznej w pustym polu opisanym jako Newsletter znajdującym się na stronach Serwisu lub Sklepu lub po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie w procesie zakładania Konta lub wypełniania Formularza zamówienia odpowiedniego checkboxa. Podanie adresu e-mail w celu otrzymywania usługi Newsletter oznacza równocześnie potwierdzenie ukończenia 16 lat.
 4. Nieodpłatność świadczonych usług. Korzystanie z funkcjonalności udostępnionej przez Sprzedawcę w Sklepie jest co do zasady nieodpłatne. Obowiązek zapłaty powstaje w związku z zawarciem Umowy sprzedaży Produktu.
 5. Czas świadczenia usług. Usługi Konto i Newsletter świadczone są Użytkownikowi przez czas nieoznaczony.
 6. Warunki techniczne. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego jest możliwe po spełnieniu przez Użytkownika wszystkich poniższych warunków technicznych:
 1. posiadanie aktualnego systemu operacyjnego Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS,
 2. posiadanie dostępu do Internetu,
 3. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
 4. korzystanie z urządzenia końcowego wyposażonego w kartę graficzną obsługującą rozdzielczość poziomą powyżej 1024 pikseli,
 5. korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 10 lub jego późniejsza forma (EDGE), Firefox 16, Chrome 26, Safari 6.1, Opera 15,
 6. włączona obsługa JavaScript oraz plików cookie.

Korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego za pośrednictwem urządzenia mobilnego wymaga posiadania urządzenia z systemem graficznym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej wspierającej technologie JavaScript i akceptującej pliki cookie oraz dostępu do Internetu.

 1. Korzystanie z nieaktualnych przeglądarek. Używanie przestarzałych i nieaktualnych przeglądarek internetowych może wpłynąć na brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu. Włączone dodatki blokujące niechciane reklamy mogą wpłynąć negatywnie na działanie Sklepu i utrudnić lub uniemożliwić złożenie Zamówienia.
 2. Obowiązki Kupującego związane z korzystaniem ze Sklepu. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, godności oraz praw własności intelektualnej osób trzecich. Kupującego obowiązuje bezwzględny i nieograniczony w czasie i miejscu zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania danych nieprawdziwych.
 3. Prawo zawieszenia świadczeń. Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia dostępności Sklepu w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Kupującego oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Kupującego. 
 4. Bezpieczeństwo Sklepu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku z działaniem Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych.
 5. Brak odpowiedzialności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu korzystanie ze Sklepu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług elektronicznych oraz niedostępności Sklepu z powodu siły wyższej.
 6. Reklamacje Usług elektronicznych. Wszelkie reklamacje odnoszące się do Usług elektronicznych mogą być składane w formie elektronicznej na adres: contact@fermenthood.com lub pisemnie na adres ul. Krakusa 11 , 30-535 Kraków. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni.
 7. Wypowiedzenie przez Kupującego. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie Konta użytkownika bez wskazywania przyczyn przez przesłanie właściwego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@fermenthood.com lub też pisemnie na adres ul. Krakusa 11, 30-535 Kraków. Usługa elektroniczna w takim wypadku samoczynnie wygasa po upływie 7 Dni roboczych od doręczenia Usługodawcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że Strony umowy ustalą krótszy termin jej wypowiedzenia.
 8. Wypowiedzenie Konsumentowi przez Usługodawcę. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie Konta w przypadku, gdy Kupujący będący Konsumentem obiektywnie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej w takim wypadku samoczynnie wygasa po upływie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Usługodawcę Kupującemu będącego Konsumentem oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie to może zostać złożone Konsumentowi także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Wypowiedzenie Przedsiębiorcy przez Usługodawcę. W wypadku Kupujących będących Przedsiębiorcami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie Konta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Zakończenie usługi Newsletter. Zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter następuje niezwłocznie po wycofaniu przez Kupującego zgody na przetwarzanie adresu e-mail w celu świadczenia usługi Newsletter.

 

 • 4. Informacje istotne przed złożeniem Zamówienia

 

 1. Zaproszenie do zawarcia Umowy. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje o Produktach uwidocznione w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Cena. Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie elementy składowe, w tym podatek VAT oraz cło. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są podawane Kupującemu w procesie składania Zamówienia.
 3. Prawa autorskie. W Sklepie znajdują się treści chronione prawem autorskim i prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie Internetowym, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, filmy itp.) oraz znaki towarowe. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedawcy oraz podmiotom trzecim. W szczególności zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wskazanej treści, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 4. Zdjęcia Produktów. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego, co jest konsekwencją indywidualnych ustawień graficznych urządzenia Kupującego, które służy do podglądu strony.
 5. Koszty porozumiewania się na odległość. Kupujący ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy sprzedaży i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Sprzedawcę.
 6. Skład i opis Produktu. O ile znajduje to zastosowanie, opis Produktu zawiera jego specyfikację, skład oraz dane producenta. 
 7. Utrwalenie i udostępnienie treści Umowy sprzedaży. Kupujący ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową sprzedaży w następujący sposób:
 1. potwierdzenie Zamówienia otrzymane na wskazany adres e-mail,
 2. niniejszy Regulamin w wersji pdf do pobrania Kliknij tutaj oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie Zamówienia,
 3. formularz odstąpienia od umowy w wersji pdf do pobrania Kliknij tutaj oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie Zamówienia (dotyczy wyłącznie Konsumenta).

 

 • 5. Procedura składania i realizacji Zamówień

 

 1. Wybór Produktu. Kupujący wybiera Produkt, który zamierza zamówić w Sklepie, poprzez przycisk „dodaj do koszyka” otwierający Formularz zamówienia (Koszyk). 
 2. Przegląd Zamówienia. W formularzu „Zamówienia”, Kupujący dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów i zestawienia należnych płatności, a także uzupełnia swoje dane adresowe oraz wybiera metodę płatności oraz sposób dostawy (o ile możliwe są różne opcje płatności lub dostawy dla danego zamówienia), a także akceptuje  postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności. 
 3. Podanie danych. W zakładce „Konto" Kupujący loguje się do indywidualnego Konta, jeżeli takie posiada lub wypełnia kolejno pola Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko osoby fizycznej, adres Dostawy (ulica, numer domu oraz numer lokalu, miejscowość wraz z właściwym kodem pocztowym, kraj), adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku składania Zamówienia przez Przedsiębiorcę i chęci otrzymania faktury – nazwa firmy, NIP oraz adres siedziby. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji poprawności podawanych danych.
 4. Metody płatności. Sprzedawca udostępnia w szczególności następujące metody płatności:
 1. płatność przez system PayPal, realizowana przez Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie S.C.A.;
 2. płatność kartą płatniczą PayU;
 3. PayU Płacę Później;
 4. Płatność BLIK;
 5. Płatność za pobraniem;
 6. Szybki Przelew PayU;
 7. Odroczona płatność – Płatności Twisto;
 8. płatność przez system Stripe;
 9. Tradycyjny przelew bankowy.
 1. Sposoby dostawy. Sprzedawca udostępnia w szczególności następujące sposoby dostawy: 
 1. odbiór osobisty w placówce wskazanej przez Sprzedawcę przy zamówieniu;
 2. Paczkomat Inpost;
 3. Kurier Inpost.
 1. Koszty Dostawy. Ewentualne koszty Dostawy są wskazywane Kupującemu w trakcie składania przezeń Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Formularza zamówienia. Koszty te są uzależnione od wybranej przez Kupującego metody zapłaty, Dostawy, jak również aktualnych promocji. Koszty Dostawy wskazane są także na stronie Sklepu.
 2. Darmowa Dostawa. Co do zasady koszty Dostawy są pokrywane przez Kupującego. Sprzedawca organizuje akcje promocyjne, w ramach których Dostawa jest dla Kupującego bezpłatna. O aktualnych promocjach w tym zakresie Kupujący jest informowany na stronach Sklepu lub w ramach usługi Newsletter. Wiążąca informacja o wartości Zamówienia, po przekroczeniu której Dostawa jest bezpłatna, znajduje się w podsumowaniu „Koszyka” w postaci komunikatu „do darmowej dostawy brakuje Ci x zł” albo „Dostawa 0 zł”.
 3. Faktura VAT. Kupujący będący Przedsiębiorcą, który chce uzyskać fakturę VAT, powinien zaznaczyć w Formularzu zamówienia rubrykę „Tak, chcę otrzymać fakturę”, podając niezbędne dane do jej wystawienia. Faktura VAT będzie dostępna do pobrania na Koncie użytkownika.
 4. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności, zapis na Newsletter. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności. Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach (Newsletter) drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie w Formularzu zamówienia odpowiedniego checkboxa .
 5. Zamówienie. Kupujący składa Zamówienie przy pomocy przycisku „Zamawiam i płacę”, na potwierdzenie czego wyświetla się informacja wskazująca, że Zamówienie zostało prawidłowo złożone. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty email potwierdzenie złożenia Zamówienia. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 
 6. Zawarcie Umowy sprzedaży. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przyjęcie przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy sprzedaży złożonej przez Kupującego). Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaje zawarta prawnie wiążąca Umowa sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą.
 7. Odbiór Produktu. W chwili odbioru Produktu Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenie niedoborów lub uszkodzeń, Kupujący zobligowany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy, w szczególności sporządzić wspólnie z Dostawcą protokół szkody. 
 8. Moment przejścia korzyści i ciężarów. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu wybranemu przewoźnikowi na rzecz Kupującego nie będącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Produktu.
 9. Odstąpienie od Umowy – niedostępność Produktu. W przypadku wystąpienia braku zamówionego przez Kupującego Produktu albo gdy zamówiony Produkt jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym fakcie poprzez kontakt na podany przez Kupującego numer telefonu lub adres e-mail. W sytuacji, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie w terminie 14 dni (np. poprzez zamianę Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie) od zawarcia Umowy, Sprzedawca będzie uprawniony w tym terminie do odstąpienia od Umowy, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę, Umowa zostanie zrealizowana bez brakującego Produktu lub w innym terminie.
 10. Odstąpienie od Umowy – niewłaściwa cena. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że na stronie Sklepu cena Produktu została błędnie określona, Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym fakcie przez kontakt na podany przez Kupującego numer telefonu lub adres e-mail. W sytuacji, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w uaktualnionej cenie, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę, Umowa zostanie zrealizowana bezbłędnie wycenionego przez Sprzedawcę Produktu.
 11. Odstąpienie od Umowy – zmiana ceny. W przypadku, gdy z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych zachodzą gwałtowne okoliczności wpływające na zmianę ceny (np. zmiana kursu walut, zmiana cen dostawców czy poddostawców), Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, przy czym odstąpienie od Umowy możliwe jest dopiero po poinformowaniu Kupującego o zmianie ceny  i zaproponowaniu nowej ceny, która nie może być wyższa od pierwotnej o więcej niż 15%. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego nowej ceny w terminie 14 dni Sprzedawca w tym terminie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. 
 12. Odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych leżących po stronie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania warunków umowy sprzedaży, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Sprzedawca uprawniony jest do odmowy zawarcia umowy, wstrzymania realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od stwierdzenia naruszenia - według swojego wyboru - w przypadku uporczywego naruszania przez Kupującego postanowień Regulaminu, w szczególności polegającego na zamawianiu przesyłek płatnych za pobraniem i odmowy ich odbioru.
 13. Skutki braku płatności. Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu w terminie 9 dni od złożenia Zamówienia, w przypadku nieotrzymania przez Sprzedającego zapłaty. Rozwiązanie Umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym ustępie nie dotyczy sytuacji, gdy płatność ma zostać zrealizowana za pobraniem.
 14. Łączenie zamówień. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do łączenia złożonych przez Kupującego w krótkim czasie zamówień i wysłania ich do Kupującego jedną przesyłką bądź mniejszą liczbą przesyłek niż wynikałoby to z liczby złożonych zamówień. Niniejsze uprawnienie Sprzedawcy pozostaje bez wpływu na termin realizacji zamówień czy koszty dostawy.

 

 • 6. Terminy realizacji Zamówienia

 

 1. Czas realizacji. Sprzedawca oświadcza, że czas realizacji Zamówienia wynosi standardowo 1-2 dni roboczych, a konkretny czas realizacji jest wskazany podczas składania Zamówienia.
 2. Moment przystąpienia do realizacji. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się nie później niż w ciągu 1-2 dni od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego albo, w przypadku wyboru płatności za pobraniem, od dnia zawarcia przez strony Umowy sprzedaży.
 3. Wydłużenie czasu wysyłki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, a tym samym jego wysyłki, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W przypadku, w którym wysyłka Zamówienia może ulec opóźnieniu Sprzedawca zawiadamia Kupującego o przewidywanym czasie realizacji zamówienia. W takim przypadku postanowienie § 5 ust. 14 stosuje się odpowiednio. 

 

 • 7.Promocje
 

Sprzedawca może organizować akcje promocyjne polegające w szczególności choć nie wyłącznie na przyznawaniu gratisów do zakupionych Produktów, okazjonalnym przecenianiu Produktów, organizowaniu ich wyprzedaży. Sprzedawca informuje o aktualnie organizowanych akcjach promocyjnych na stronach Sklepu lub w ramach usługi Newsletter. Akcje promocyjne, gratisy i inne akcje marketingowe skutkujące przyznaniem Kupującemu korzyści, nie łączą się, chyba, że Sprzedawca wskazał inaczej w warunkach promocji.

 

 • 8. Biuro Obsługi Klienta

 

 1. Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Sprzedawcy wykonuje wszelkie obowiązki związane z realizacją Zamówień, w szczególności przyjmując składane przez Kupujących Zamówienia.
 2. Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupującym łatwego uzyskania wszelkich wymaganych informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe:
 1. a)  Kontakt pocztowy pod adresem: ul. Krakusa 11, 30-535 Kraków.
 2. b)  Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: contact@fermenthood.com

 

 • 9. Zwrot Produktów, prawo odstąpienia od Umowy

 

 1. Zobowiązanie Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Brak gwarancji. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, informuje natomiast o znanych mu gwarancjach udzielonych dla produktów przez producentów.
 3. Odstąpienie od Umowy. Wyłącznie Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni licząc od wydania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, wg następującego wzoru:
  – Adresat: Kiszonki.pl spółka z o.o., ul. Krakusa 11, 30-535 Kraków.

– Ja (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie Produktów)

– Data zawarcia odbioru Produktów:

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

– Adres konsumenta(-ów):

– Podpis konsumenta(-ów):

– Data:

 1. Skutek odstąpienia. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Forma oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór wskazano w ust. 3, lub wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, na formularzu udostępnianym przez Sprzedawcę pod adresem: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0013/2064/8806/files/Formularz_oswiadczenia_o_odstapieniu_od_umowy_Kiszonki.pl.pdf lub w innej formie zgodnej z Ustawą.
 3. Zwrot Produktów. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 4. Zwrot płatności. Sprzedawca, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy.
 5. Sposób zwrotu płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy. Prawo do odstąpienia do umowy, na podstawie art. 38 ust. 5 Ustawy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. Koszty zwrotu Produktów. Konsument odsyła Produkty na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 8. Odpowiedzialność Konsumenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Wstrzymanie zwrotu pieniędzy. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Przesyłki za pobraniem. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

 

 • 10. Reklamacje – postanowienia ogólne

 

 1. Rozpatrujący reklamacje. Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.
 2. Forma reklamacji. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej lub pisemnej poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, zgodnie z danymi wskazanymi w § 9 Regulaminu.
 3. Treść reklamacji. Sprzedawca rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności następujące informacje:
 1. dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację (imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy) oraz numer Zamówienia,
 2. załączniki w postaci: zdjęć w formacie .jpg lub .png lub filmów w formacie .mp4 ukazujących Produkt oraz jego wadę,
 3. szczegółowy opis wady, w tym rodzaj i data wystąpienia wady,
 4. dowód potwierdzający dokonanie zakupu produktu w Sklepie Internetowym,
 5. reklamacyjne żądanie Kupującego.

Zawartość reklamacji, o której mowa powyżej, ma charakter zalecenia i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z jej pominięciem, natomiast może mieć wpływ na czas rozpatrzenia zgłoszonych roszczeń. Podanie powyższych danych gwarantuje niezwłoczne rozpatrzenie reklamacji.

 1. Termin. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Kupującego.
 2. Koszty reklamowanej przesyłki. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Sprzedawca. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Konsument.

 

 • 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących będących Konsumentami na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych za wady fizyczne i prawne Produktów.
 2. Wyłączenie rękojmi. Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec Kupujących niebędących Konsumentami.
 3. Uprawnienia reklamacyjne Konsumenta. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 4. Niemożliwość lub nadmierność kosztów. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 5. Moment stwierdzenia wady. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 6. Przedawnienie roszczeń. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 5.
 7. Odstąpienie od Umowy. W terminach określonych w ust.5 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 8. Zatajenie wady. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 9. Sprzedaż między przedsiębiorcami. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Zwolnienie z odpowiedzialności. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży. 

 

 • 12. Dane osobowe

 

 1. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Kiszonki.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Krakusa 11, 30-535 Kraków,  NIP: 6772458423, REGON: 387503095, adres poczty elektronicznej: contact@fermenthood.com
 2. Cele przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane są w celu: rejestracji, złożenia zamówienia, reklamacji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, świadczenia usługi newsletter, świadczenia usług marketingowych w formie krótkich wiadomości tekstowych (SMS), obsługi zapytania, w celach analitycznych, statystycznych, jak również w celu uzyskania opinii na temat poziomu satysfakcji z dokonanej transakcji, prowadzenia profilu w mediach społecznościowych.
 3. Uprawnienia Kupującego. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia, przenoszenia, złożenia sprzeciwu, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji poszczególnych celów.
 4. Pozostałe informacje. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kupującego znajdują się w Polityce Prywatności.

 

 • 13. Zastrzeżenia prawne

 

 1. Obowiązki Kupującego. Kupujący, podejmując czynności związane z Zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając danych nieprawdziwych lub bezprawnych.
 2. Informacja o ryzyku. Sprzedawca, mając na względzie interes Kupującego, informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem narażenia Kupującego na działanie podmiotów trzecich, które poprzez bezprawne działania – zwłaszcza wirusy komputerowe – mogą próbować uzyskać w ten sposób bezprawną korzyść. W tym celu zaleca się: korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych chroniących przed bezprawnymi atakami osób nieuprawnionych, oraz systematyczne aktualizowania bazy danych tych programów.

 

 • 14. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 

 1. Informacja o polubownej możliwości rozwiązania sporu. Spór wynikający z Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem a Sprzedawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Sprzedawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Stały sąd polubowny. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. 
 3. Działania Inspekcji Handlowej. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcy. 
 4. Bezpłatne poradnictwo konsumenckie. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 
 5.  Inne informacje prawne. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: LINK). 
 6. Platforma ODR. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

 

 • 15. Zmiana Regulaminu

 

 1. Zmiany Regulaminu. Usługodawca może dokonywać zmian treści niniejszego Regulaminu w przypadku:
 1. zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych w Sklepie Internetowym Usług elektronicznych;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane; 
 3. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;
 4. konieczności dostosowania zasad prowadzenia Sklepu Internetowego do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Sprzedawcę organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Stron;
 5. konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w  wyniku wykładni zawartych postanowień;
 6. połączenia, podziału lub przekształcenia Sprzedającego albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych);
 7. zaistnienia innych, wyłącznie ważnych przyczyn.
 1. Zastosowanie Regulaminu po zmianach. Zmiany wchodzą w życie od dnia wskazanego w informacji i odnoszą się do Umów sprzedaży zawartych od tego dnia. Zawarcie Umowy sprzedaży od daty wejścia w życie zmian oznacza akceptację Regulaminu w wersji obowiązującej po zmianie.

 

 • 16. Postanowienia końcowe

 

 1. Klauzula salwatoryjna.  Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Właściwość sądu. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu, których stroną jest Przedsiębiorca jest sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy, a w sprawach, których stroną jest Konsument sąd właściwy według przepisów ogólnych.
 3. Stosowane przepisy i postanowienia Umów. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP, a także postanowienia innych zaakceptowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu wzorców umownych Na zasadzie art. 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Strony wyłączają zastosowanie niniejszej Konwencji do umów zawartych na podstawie Regulaminu.
 4. Wybór prawa a uprawnienia konsumenckie. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Kupującego będącego Konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Kupującym a Sprzedawcą, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.
 5. Wejście w życie Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. i z tym dniem zastępuje dotychczas obowiązujący regulamin. Regulamin znajduje zastosowania do Umów sprzedaży zawartych od dnia jego wejścia w życie.

Załączniki do Regulaminu:

 1. Regulamin Sklepu Internetowego Kiszonki.pl pdf
 2. Formularz Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy pdf

Aktualizacja regulaminu sklepu internetowego Kiszonki.pl nastąpiła: 01.09.2022 r.

Wróć do góry